İçerikler

Anayasa Mahkemesi nedir?

Anayasa mahkemesi, günümüz demokrasilerinin ve modern hukuk sistemlerinin yaşamsal bir parçasıdır. Yüzyıllar boyunca hukuk alanındaki en sorunlu başlıklardan birisi olan "yasama faaliyetlerinin yargısal denetimi" kapsamında yaşanan sıkıntılar sonucunda insanoğlu tarafından icâd edilmiş çok önemli bir yargısal denetim mekanizması olan anayasa mahkemesi, ülkemizde 1961 Anayasası ile birlikte var olmuştur.

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası süreçlerinde yasama erkinin yargısal denetimi görevini üstlenmenin yanısıra Yüce Divân sıfatıyla Anayasa'da belirtilen kişileri yargılama görev ve yetkisine de hâiz kılınmıştır.

Yine Anayasa Mahkemesi'ne tevdî edilmiş olan diğer görev ve yetkiler; siyâsî partiler hakkında kapatılma vb. yaptırımları karâra bağlamak, siyâsî partilerin mâlî denetimini yapmak, milletvekillerinin dokunulmazlıkları ile ilgili karârlar almak, Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini seçmek olarak özetlenebilir.

Tüm bu görev ve yetkilere ek olarak, 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilmesiyle birlikte Anayasa'nın 148. maddesinin 3. fıkrasında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Böylece, Anayasa Mahkemesi tarafından karâra bağlanmak üzere yapılacak olan bireysel başvuruların hukukî temeli tamamlanmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru uygulaması, 24 Eylül 2012 târihinden itibâren yürürlüğe girmiştir.

Paylaş

Kaç kişi sitede?

7 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Etiketler

İletişim

  İçeriği derleyen ve yayına hazırlayan

  Av. Oğuz Evren KILIÇ

  

 Sorularınız için : bilgi@anayasamahkemesinebasvuru.com

Paylaş